ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 

 

o คู่มือระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007

สำหรับผู้ใช้งาน

o คู่มือระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007

สำหรับผู้ใช้งาน

o คู่มือระบบงานสารบรรณ SLB2007

สำหรับผู้ใช้งาน

o คู่มือระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007

สำหรับผู้ปกครอง

o คู่มือระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007

สำหรับนักเรียน