User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
ปรีชา โพธิ์เกิด • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
2
•
ปรียา โคตาจตุรพักตร์ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
•
นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
4
•
มนตรี สุขรื่น • หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกสามัญสัมพันธ์
5
•
อาทิตย์ รอดย้อย • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• พนักงานราชการ เทคนืคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก เทคนืคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
6
•
นายวสันต์ บัวทอง • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
7
•
นายสิทธิ ชมภู • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
8
•
นายจิรโรจน์ วืเชียรเพริศ • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
•
ประกิจ ธรรมนิทัศนา • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• รองหัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10
•
เกศอรชญาณ์ คงอิว • ครูประจำ แผนกการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
11
•
เนตรนารี เกตุสอน • พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12
•
พชรมน ระเริง • หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูอัตราจ้าง แผนกการบัญชี
13
วาสนา เพ็งผจญ • ครูประจำ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14
•
นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
15
นายจำรัส ร้อยกรอง • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
16
•
กนกพร นันทับ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
17
•
นางสาวพัชรวดี อ่ำเจริญ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
18
•
นางสาววัชรา จันทาสี • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
19
•
นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
20
นิตยา แสงระยับ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
•
ทศพล รัตนเสรี • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
22
สุทธิศักดิ์ ผิวดี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
23
สุวิทย์ ม่วงเพชร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
24
เชน หุ่นโพธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
25
•
กัญตินันท์ บุญมาก • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
26
มนัส เลี่ยงทุกข์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
27
สมศักดิ์ คงยิ้ม • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
28
•
ศักดิ์นารายณ์ ทิมศิลป์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
29
•
วิชญาพร บุญอินทร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่แผนก แผนกการบัญชี
30
•
วนิดา ครุฑธานุชาติ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์
31
ไกรวี นนสันเที๊ยะ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
32
•
นายทรงกรด อุดมพร • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่แผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
33
•
สุจิน กรานเกตุ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
34
•
นางสาวธัญรัตน์ นามจังหรีด • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
35
•
สาวิตรี พ้นภัยพาล • ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
36
เพ็ชร เลี่ยงทุกข์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
37
สมคิด พงษ์เพ็ง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
38
•
ว่าที่ ร.ต.สุริยะ อัมรนันท์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
39
•
นางสาวสุชา จุลบุตร • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
40
•
จิตตรา โคตาจตุรพักตร์ • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
41
ไพรวัลย์ ยันยง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
42
•
จารุวรรณ เรืองเจริญ • พนักงานราชการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
•
อ้อมใจ ขำหล่อ • พนักงานราชการ แผนกการบัญชี
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
44
•
ดุสิต รื่นรวย • หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
45
•
พัชรอรกุล ขุนแก้ว • พนักงานราชการ แผนกการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
46
•
อุดมศักดิ์ แจ่มมณี • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ แผนกช่างก่อสร้าง
47
•
สานนท์ ไชยศาสตร์ • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
48
•
ศิฐีรษา พูลเพิ่ม • พนักงานราชการ แผนกสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
49
•
ทัศนีย์ สุขเกษม • หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• พนักงานราชการ แผนกการบัญชี
50
•
ชานนท์ เสนาะจำนงค์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• รองหัวหน้าแผนก เทคนืคพื้นฐาน
51
•
นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์ • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
52
•
พิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์ • เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
53
•
นายวิทยา ชนะสาร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• หัวหน้างาน งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
54
admin admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์